СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

Co należy wiedzieć, aby wjechać na Białoruś bez wizy

Przy przekraczaniu granicy należy wypełnić i złożyć deklarację* W PRZYPADKU PRZEWOZU:

 

 Pojazdów.

 Towarów o wartości ponad 1500 euro lub o wadze ponad 50 kilogramów.

 Środków pieniężnych w gotówce i (lub) czeków podróżnych o łącznej równowartość więcej niż 10 000 dolarów.

 Napojów alkoholowych (ponad 3 litry) i wyrobów tytoniowych (ponad 200 sztuk).

 Środków pieniężnych w postaci rachunków, czeków (czeków bankowych), papierów wartościowych w formie dokumentu.

 Broni i amunicji, nabojów gazowych, paralizatorów.

 Leków, narkotyków, substancji o silnym działaniu i ich prekursorów.

 Wartości kulturowych, publikacji, książek, gazet, zdjęć.

 Zwierząt.

 Towarów przewożonych więcej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych.

* szczegółowe informacje o trybie wwozu towarów można uzyskać na stoiskach informacyjnych

 

Przepisy dotyczące przekroczenia granicy przez obcokrajowców.

Przekraczając granicę Republiki Białoruś, niezależnie od sposobu przekraczania, należy odbyć kontrolę graniczną i kontrolę celną. Obcokrajowcy i osoby nieposiadające obywatelstwa (dalej – obcokrajowcy) mogą przekraczać granicę państwową Republiki Białoruś, posiadając następujące dokumenty:

 

 Ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę (paszport) z wizą do krajów, z którymi Republika Białoruś ma tryb wizowy;

 Dokument uprawniający do powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku utraty paszportu na terytorium Republiki Białoruś);

 Ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę oraz dokument uprawniający obcokrajowca do indywidualnego lub grupowego zwiedzania parku «Kanał Augustowski» w razie przekroczenia granicy państwowej Republiki Białoruś z Rzeczpospolitą Polską w przejściach granicznych Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską w przejściach granicznych Privalka (Švendubrė), Privalka (Raigardas).

 

W RB funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll.

Opłaty za korzystanie z dróg płatnych są obowiązkowe dla kierujących

 

 pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;

 pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane poza obszarem Unii Celnej.

 

Z opłat są zwolnieni kierujący pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w państwach Unii Celnej.

 

Na terenie między granicą państwową RB a odpowiednim przejściem granicznym zabrania się:

 

 postoju pojazdów;

 wsiadania i wysiadania pasażerów;

 załadunku i rozładunku pojazdów;

 przebywania osób fizycznych nieprzekraczających granicę państwową RB.

 

Nieprzestrzeganie przez obywateli niniejszych zasad jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z art. 23.31 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia z deportacją lub bez deportacji lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych)

 

Obywatelom w przejściach granicznych zabrania się:

 

 robienia zdjęć i nagrywania wideo;

 rozmów z użyciem telefonii komórkowej;

 pozostawiania środków pieniężnych w dokumentach podawanych do kontroli;

 podjęcia działań mających na celu nakłanianie pracowników organów kontroli państwowej do naruszenia określonego trybu dokonywania kontroli granicznej i innej kontroli, w tym oferowania i (lub) przekazywania wartości materialnych, oferowania i (lub) udzielania korzyści majątkowych.

 

Zasady pobytu obcokrajowców na terenie RB

Przyjeżdżający do RB obcokrajowcy powinni mieć przy sobie środki pieniężne o równowartości nie mniej niż 2 kwoty bazowe RB na każdy dzień pobytu.

Obcokrajowiec lub osoba nieposiadająca obywatelstwa po przekroczeniu granicy RB powinni w ciągu 5 dni roboczych, nie licząc niedzieli, świąt państwowych i dni świątecznych, zarejestrować się w urzędzie meldunkowym właściwym dla faktycznego miejsca pobytu.

Urzędami meldunkowymi w RB są:

 

 Ministerstwo Spraw Zewnętrznych;

 Urząd Spraw Wewnętrznych;

 Hotel;

 Sanatorium i zakład lecznictwa uzdrowiskowego;

 Obiekt agroturystyczny.

 

Niedopełnienie tego obowiązku jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 1 art. 23.55 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych lub deportacja).

 

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać!

Kierowca pojazdu mechanicznego powinien posiadać oryginał polisy ubezpieczeniowej honorowanej na terytotium RB, będącej dowodem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na terenie państwa będącego członkiem Systemu Zielonej Karty.

Uczestnictwo w ruchu drogowym w RB pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza jej granicami, bez polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych honorowanej na terenie RB, jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 4 art. 18.20 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB w wysokości 20 kwot bazowych (od 01.01.2016 kwota bazowa wynosi 21 BYN).

 

Przekraczając granicę państwową RB, obcokrajowiec zobowiązany jest:

Przedstawić ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę oraz dokument uprawniający obcokrajowca do indywidualnego lub grupowego zwiedzania parku «Kanał Augustowski», jak również polisę obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego;

Otrzymać i wypełnić formularz karty migracyjnej.

Opuszczając RB, obcokrajowiec, z wyjątkiem tymczasowo lub stale mieszkających na terenie RB, jeśli inaczej nie jest ustalono w aktach ustawodawczych i umowach międzynarodowych RB, powinien oddać część B karty migracyjnej podczas kontroli granicznej w przejściu granicznym na granicy państwowej RB.


Смелее, напишите нам, мы в онлайне! )